Informacja o stażach i praktykach

Informacja dla uczniów szkół policealnych i pomaturalnych

Uczniowie szkół policealnych i pomaturalnych zainteresowani odbyciem praktyk uczniowskich w  Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi proszeni są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalone zostaną  warunki ich organizacji m.in. obowiązkowe szkolenie BHP, termin i miejsce odbywania praktyki. Uczeń proszony jest o dostarczenie, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki, dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin odbywania praktyk.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Zarządzania i Organizacji:

Ul. Piotrkowska 104, Łódź 90-926
Pok. 009 parter budynek C
Izabela Turczyńska 42-664-11-48 (pok. 009)

izabela.turczynska@lodz.uw.gov.pl, praktyki@lodz.uw.gov.pl
 Staże w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Staże w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi mogą odbywać absolwenci szkół wyższych przez okres nie przekraczający 12 miesięcy. Warunkiem odbycia stażu przez absolwenta jako osoby bezrobotnej jest złożenie przez pracodawcę do starosty (Powiatowego Urzędu Pracy) wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski wypełnione i podpisane przez pracodawcę kierowane są do właściwego, według miejsca zamieszkania przez absolwenta, Powiatowego Urzędu Pracy.

Staż odbywa się na podstawie skierowania do odbycia stażu i umowy zawartej przez starostę (Powiatowy Urząd Pracy) z pracodawcą, który wyraził zgodę na jego odbycie przez absolwenta wg programu określonego w umowie.

Podstawą do określenia warunków umowy jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 415  z 2008 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Staże dla absolwentów szkół wyższych organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. Zgłoszenie na odbycie stażu dla absolwenta szkół wyższych prosimy bezpośrednio kierować na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział Zarządzania i Organizacji
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
bud. C, parter , pok. 009

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 42 664-11-48.
 Informacja dla studentów i uczniów szkół policealnych i pomaturalnych

Studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół policealnych i pomaturalnych zainteresowani odbyciem praktyk uczniowskich w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi proszeni są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalone zostaną warunki ich organizacji m.in. obowiązkowe szkolenie BHP, termin i miejsce odbywania praktyki. Uczeń proszony jest o dostarczenie, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki, dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin odbywania praktyk.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-11-48, 42 664-11-95 oraz pisząc na adres e-mail: praktyki@lodz.uw.gov.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy również do siedziby:

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, Łódź 90-926
pok. 009 parter budynek C

Informację udostępnił(a): Robert Barabasz
Informację opracował(a): Robert Barabasz (2011-03-30)
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-21)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2016-03-08)
Liczba odwiedzin: 10451
Data aktualizacji: 2016-03-08 14:50:59