Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol, znak: PNIK-I.4131.157.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/173/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.160.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/111/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Lipce Reymontowskie, znak: PNIK-I.4131.162.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XI/77/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipce Reymontowskie.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Widawa, znak: PNIK-I.4131.164.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/122/20 Rady Gminy Widawa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Piątku, znak: PNIK-I.4131.167.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XV/86/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2020.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Witonia, znak: PNIK-I.4131.168.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Witonia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Witonia, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witonia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Witonia, znak: PNIK-I.4131.169.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Witonia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
14 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Łanięta, znak: PNIK-I.4131.170.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/115/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta.
11 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.160.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/111/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
11 lutego 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Głowno, znak: PNIK-I.4131.153.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XII.90.2020 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dla których zarządcą jest Gmina Góra Świętej Małgorzaty.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-02-17)
Liczba odwiedzin: 107233
Data aktualizacji: 2020-02-17 08:01:35