Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
4 grudnia 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Widawa, znak: PNIK-I.4131.1035.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XX/104/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4 grudnia 2019 Zawiadomienie do Rady Miejska w Łęczycy, znak: PNIK-I.4131.1037.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXI/126/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019 – 2023.
4 grudnia 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Nowe Ostrowy, znak: PNIK-I.4131.1040.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIII/78/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2019-12-04)
Liczba odwiedzin: 106473
Data aktualizacji: 2019-12-04 21:35:54