Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Wykonywanie zadań, wynikających z przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dodatkowe informacje:

Zadania w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych:
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym:

  • prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości,
  • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości oraz na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym,
  • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości,
  • opiniowanie programów na rzecz mniejszości, a także zachowania i rozwoju języka regionalnego.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – informacje ogólne:

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 jest kontynuacją działań państwa polskiego, podejmowanych od 2001 w ramach: Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003 oraz Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego w latach 2004-2013. Głównym celem Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach: edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach prozatrudnieniowych.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 daje ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych możliwość udzielania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, które podejmują działania na rzecz zwiększenia integracji swoich romskich mieszkańców, romskim i nieromskim organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom i podmiotom, dla których sytuacja Romów w Polsce nie jest obojętna.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Osoba prowadząca sprawę:

Małgorzata Wójcik-Powłoka
Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Lokalizacja: ul. Piotrkowska 103 Łódź
Telefon: 42 664-17-01
Fax:       42 664-17-03

Aneta Błaszczyk
Starszy inspektor wojewódzki
Lokalizacja: ul. Piotrkowska 104 Łódź
Pokój: 018
Telefon: 42 664-17-40
Fax:       42 664-17-61

Uwagi:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2018-07-26)
Liczba odwiedzin: 57001
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53