Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania oraz ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Dodatkowe informacje:

Prowadzenie spraw z zakresu nabycia osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

O fakcie uzyskania osobowości prawnej przez instytucję kościelną władza kościelna powiadamia właściwego wojewodę.

Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną powinno być sporządzone ściśle według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 załączniku nr 1 (415.78 KB) - "Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną", do którego winny być dołączone dwa załączniki:

 1. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną. Dekret - mający konstytutywne znaczenie dla osobowości prawnej - powinien zawierać wszystkie konieczne elementy, z powołaniem się na stosowny przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego lub Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i być podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza Kurii (notariusza) lub wyższego przełożonego zakonnego i sekretarza Kurii zakonnej oraz opatrzony pieczęcią,
 2. niezbędne dane identyfikacyjne osoby prawnej określone w załączniku nr 3 załączniku nr 3 (244.66 KB) - "Podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej". W następstwie tak złożonego powiadomienia wojewoda wydaje „Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną”.

Odpis powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowości prawnej przez instytucję kościelną. Potwierdzenie takie wydaje się jednorazowo.

Ponadto zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.) dowodem posiadania osobowości prawnej przez istniejące, w dniu wejścia w życie ustawy, osoby prawne jest wymienienie ich w:

 1. ostatnim wydanym drukiem przez diecezję lub archidiecezję, przed wejściem w życie ustawy, wykazie jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmie diecezjalnym),
 2. ankiecie statystycznej zakonu lub prowincji zakonnej, złożonej według stanu z dnia 31 grudnia 1988 r. Urzędowi do Spraw Wyznań,
 3. decyzjach o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii, wydanych na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 6).

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną jednostkom kościelnym

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej na wniosek właściwej władzy kościelnej wydaje jednostkom kościelnym zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej oraz o organach osób prawnych. W tym celu należy złożyć:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód potwierdzający uzyskanie osobowości prawnej,
 • nazwę organu osoby prawnej, imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję ww. organu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Opłatę należy uiścić na konto: UMŁ Wydział Finansowy – Getin Noble Bank S.A. w Łodzi:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda winien otrzymywać od władz kościelnych powiadomienia o:

 • zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic,
 • połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej,
 • powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej.

Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Podstawa prawna działania:

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318).
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.) oraz inne ustawy regulujące stosunek Państwa do danego Kościoła.
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Liczba odwiedzin: 57008
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53