Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowań w zakresie unieważnienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 39b ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli w rejestrze stanu cywilnego zarejestrowano z przyczyn innych niż wskazane w art. 39a ust. 1 [z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego] więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, a okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował ostatni akt, unieważnia akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora

Zgodnie z art. 127 powołanej ustawy, jeżeli przeniesiono do rejestru stanu cywilnego więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, sporządzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo sporządzony w trybie art. 145, a okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt, unieważnia akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej.

Jeżeli rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy i dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, sporządzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo sporządzony w trybie art. 145, a okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt, unieważnia akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej.

Postępowanie o unieważnienie aktu stanu cywilnego wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Wymagane dokumenty:

Podanie z uzasadnieniem.

Opłaty:

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
Konto: Urząd Miasta Łodzi Getin Noble Bank S.A. w Łodzi
Nr rachunku 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2015-03-12)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2018-07-26)
Liczba odwiedzin: 57000
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53