Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Informacja dotycząca udzielania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce
Dodatkowe informacje:

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia
7 września 2017 r. o Karcie Polaka.

Zgodnie z ustawą: osobie, która po dniu 1 stycznia 2017 r. złoży wniosek
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadaną Kartę Polaka,
na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres
do 9 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek
o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Zgodnie z ustawą świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:

1. w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;

2. w okresie od 4. do 9. miesiąca - odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Gdy łączna kwota wypłat świadczeń w roku budżetowym osiągnie 75% zaplanowanych wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na ten rok, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Wymagane dokumenty:

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy.

Formularz jest dostępny w zakładce formularze wniosków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • uwierzytelniona kopia Karty Polaka,
  • uwierzytelniona kopia aktu urodzenia,
  • uwierzytelniona kopia aktu małżeństwa,
  • uwierzytelniona kopia aktualnego dokumentu podróży (ze stemplami kontroli granicznej),
  • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających dane osobowe członków najbliższej rodziny wnioskodawcy, przebywających z wnioskodawcą na terytorium RP, o ile będą oni objęci świadczeniem pieniężnym (akty urodzenia, małżeństwa, dokumenty podróży, karty pobytu),
  • uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie oraz zamiar osiedlenia się przez wnioskodawcę i członków najbliższej rodziny na terytorium RP
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10 zł
Opłaty:

Opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, Getin Noble Bank S.A.08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. Dowód wpłaty przekazać należy dołączyć do wniosku.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Miejsce składania wniosku:Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-08
Telefon:

(+48) 42 664-17-40
(+48) 42 664-17-58

Uwagi:

GENERATOR WNIOSKÓW.
Korzystanie z generatora wniosków usprawnia procedury administracyjne.

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2017-01-17)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-08)
Liczba odwiedzin: 100891
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58