Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach dotyczących uznania za obywatela polskiego
Dodatkowe informacje:

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH (921.99 KB)

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  1. pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  2. nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  2. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 (małoletni), jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, potwierdzającym zdanie egzaminu z języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Informacje o działalności Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.certyfikatpolski.pl.

Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

Uznanie rodziców za obywateli polskich obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Uznanie za obywatela polskiego tylko jednego z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
 • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Do uznania małoletniego, który ukończył 16 lat, za obywatela polskiego jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.

Oświadczenia, o których mowa powyżej przyjmuje do protokołu:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;
 • konsul – od osoby zamieszkałej za granicą.

Klauzula informacyjna RODO - uznanie za obywatela polskiego
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r., poz. 916). Formularz jest dostępny w zakładce  formularze wniosków.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.),
 2. zdjęcie biometryczne (1 szt.),
 3. odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub zagraniczny odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem (w przypadku dołączenia kserokopii wskazanych dokumentów – oryginały do wglądu,
 4. odpis aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub zagraniczny odpis aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem (w przypadku dołączenia kserokopii wskazanych dokumentów – oryginały do wglądu),
 5. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu),
 6. kserokopia zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (oryginał do wglądu),
 7. kserokopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE (oryginał do wglądu),
 8. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (oryginał do wglądu),
 9. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),
 10. dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
 11. posiadane dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,
 12. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 zł),
 13. kserokopie dokumentów potwierdzających stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce - w przypadku osób ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 i 6 (oryginały do wglądu),
 14. kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego - w przypadku osób ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 i 6 (oryginały do wglądu).

Fotografia musi być aktualna, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 m-cy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją z okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi wynikające z punktu 2,
 2. odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub zagraniczny odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem,
 3. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca, np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu),
 4. kserokopię karty pobytu małoletniego, jeżeli została wydana (oryginał do wglądu),
 5. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca, np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu)
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,
 7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.
Opłaty:

Opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego, w wysokości 219 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, Getin Noble Bank S.A.08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. Dowód wpłaty przekazać należy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Miejsce składania wniosku:Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 011 (budynek E, parter)
(środa, czwartek, piątek: 9:00-14:00, po uprzedniej rezerwacji wizyty na stronie:
http://www.rezerwacje.lodzkie.eu/
Telefon:

(+48) 42 664-17-58
(+48) 42 664-17-85

Uwagi:

GENERATOR WNIOSKÓW.
Korzystanie z generatora wniosków usprawnia procedury administracyjne.

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-08-14)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-30)
Liczba odwiedzin: 79362
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58