Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
Dodatkowe informacje:

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wydawane jest przez właściwego wojewodę na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Jest to decyzja administracyjna od której przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podmiot, który może wystąpić z wnioskiem:

  • osoba, której wniosek dotyczy,
  • podmiot, który wykaże interes prawny w uzyskaniu decyzji,
  • podmiot, który wykaże ciążący na nim obowiązek w uzyskaniu decyzji.

Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie obywatelstwa polskiego Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie obywatelstwa polskiego (369.67 KB)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego. Wymagane dane obejmują: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, numer PESEL, jeżeli został nadany. Osoba i podmiot występujący z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest obowiązana dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Minimum dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku stanowią:

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość danej osoby (polski lub zagraniczny);
  • odpis aktu urodzenia;
  • dokument potwierdzający stan cywilny;
  • dokument potwierdzający ewentualną zmianę danych osobowych;
  • dokumenty świadczące o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę bądź jego wstępnych (np. polskie paszporty, dowody osobiste, książeczki wojskowe), o ile wnioskodawca jest w ich posiadaniu;
  • dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa obcego.

Formularz jest dostępny w zakładce formularze wniosków.

Opłaty:

Zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 58 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. Dowód wpłaty przesłać należy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Miejsce składania wniosku:Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 011 (budynek E, parter)
(środa, czwartek, piątek: 9:00-14:00, po uprzedniej rezerwacji wizyty na stronie:
http://www.rezerwacje.lodzkie.eu/
Telefon:

(+48) 42 664-17-58
(+48) 42 664-17-85

Uwagi:

Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-08-14)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-30)
Liczba odwiedzin: 79361
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58