Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dodatkowe informacje:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoba przebywająca legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoba zamieszkała za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula.

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
 • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.
Oświadczenia, o których mowa powyżej przyjmuje do protokołu:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;
 • konsul – od osoby zamieszkałej za granicą.

 Klauzula informacyjna RODO - nadanie obywatelstwa polskiego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 928). Formularz jest dostępny w zakładce formularze wniosków.


Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 928). Formularz jest dostępny w zakładce formularze wniosków.

Dokumenty dołączane do wniosku:

 1. zdjęcie biometryczne (x2), czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 2. odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
 3. wydany przez polski urząd stanu cywilnego dokument potwierdzającego stan cywilny, np. aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka,
 4. kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (oryginał do wglądu),
 5. kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE (oryginał do wglądu),
 6. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu),
 7. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu),
 8. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca w Polsce (oryginały do wglądu),
 9. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną (o ile występują),
 10. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 11. dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utratę oraz datę nabycia obywatelstwa innego państwa (o ile występują).

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi z punktu 1,
 2. odpis aktu urodzenia małoletniego wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
 3. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małoletniego cudzoziemca, np. paszport lub inny dokument podróży, dokument tożsamości (oryginał do wglądu),
 4. kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał (oryginał doi wglądu),
 5. kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana (oryginał do wglądu,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie małoletniemu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację,
 7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Jeżeli wniosek nie spełnia ww. wymagań lub nie dołączono do niego ww. dokumentów, organ przyjmujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty:

Brak

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Miejsce składania wniosku:Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 011 (budynek E, parter)
(środa, czwartek, piątek: 9:00-14:00, po uprzedniej rezerwacji wizyty na stronie:
http://www.rezerwacje.lodzkie.eu/
Telefon:

(+48) 42 664-17-58
(+48) 42 664-17-85

Uwagi:

GENERATOR WNIOSKÓW.
Korzystanie z generatora wniosków usprawnia procedury administracyjne.

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-08-14)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-30)
Liczba odwiedzin: 79368
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58