Informacja o możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu

 1. W zakresie możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

  Nie jest możliwe korzystanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w prowadzonych przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zgodnie bowiem z art. 63 § 1 i § 2 oraz art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.

  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Również w zakresie składania skarg i wniosków, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków( Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46 ), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ww. rozporządzenia). Stosownie zaś do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Ustawa wskazuje, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Przy czym informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Żądający udostępnienia określonej informacji publicznej powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi) w celu zagwarantowania w pełni swoich praw.
   
 2. W zakresie udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  Wojewoda Łódzki jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Wszelkie dane osobowe udostępniane przez użytkownika zostają zaszyfrowane w trakcie przesyłania w celu uniemożliwienia nieprawidłowego ich wykorzystania przez osoby trzecie. Procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Dane osobowe przetwarzane są przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług administracji publicznej w ramach platformy eUrząd Wojewódzki. Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.
   
 3. W sprawie udostępnienia informacji o podmiocie, któremu powierza się przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nie zawarł z żadnym podmiotem umowy o powierzeniu do przetwarzania danych.
Informację udostępnił(a): Robert Barabasz
Informację opracował(a): Robert Barabasz (2011-03-14)
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-21)
Liczba odwiedzin: 4791
Data aktualizacji: 2011-03-21 22:26:34