Instrukcja składania odwołań

 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się w pouczeniu, gdzie określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.
   
 2. Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołań od decyzji wydanych przez wojewodę jest odpowiedni minister.
   
 3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
   
 4. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
   
 5. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli odwołanie od decyzji wojewody wnosi się za pośrednictwem wojewody.

  Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

  To samo dotyczy, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

  Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.
   
 6. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  Wyjątki, gdy:
  • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
    
 7. Jeśli organ odwoławczy stwierdzi w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania, to postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
   
 8. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  • uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  • umarza postępowanie odwoławcze.
    
 9. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.
Informację udostępnił(a): Robert Barabasz
Informację opracował(a): Robert Barabasz (2011-03-14)
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-21)
Liczba odwiedzin: 16031
Data aktualizacji: 2011-03-21 22:25:59