Instrukcja składania skarg i wniosków

Sprawami skarg i wniosków w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zajmuje się:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział Kontroli i Skarg
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-67, 42 664-13-27

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8.00–16.00
Wtorek: 9.00–17.00
Środa: 8.00–16.00
Czwartek: 8.00–16.00
Piątek: 8.00–16.00
 
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być m.in. sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Wojewoda właściwy jest to rozpatrywania m.in. skarg:

 • które dotyczą zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, z wyjątkiem spraw finansowych,
 • które dotyczą organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.


Przepisy szczególne mogą wskazać inne organy właściwe do rozpatrywania skarg.

 

Przyjmowanie skarg. Na mocy Konstytucji RP skargę może złożyć każdy:

 • w interesie publicznym,
 • własnym lub
 • innej osoby za jej zgodą.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • telegraficznie lub za pomocą:
 • dalekopisu,
 • telefaksu,
 • poczty elektronicznej,
 • a także ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Korespondencję do Wojewody Łódzkiego należy kierować na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
fax: (+48) 42 664-10-40
e-mail: sekretariat@lodz.uw.gov.pl
 
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 • Wojewoda - Wtorek: 15.00–17.00
 • Wicewojewoda - Wtorek: 15.00–17.00
 • Dyrektor Generalny Urzędu - Wtorek: 14.00–17.00
 • Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu: każdy dzień pracy Urzędu

 

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 36 kpa w związku z art. 237 § 4 kpa). Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

 

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
 • pouczenie o treści art. 239 kpa².

 

Składanie skarg i wniosków regulują następujące przepisy:

 • Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII – Skargi i wnioski (art. 221-259),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 

1 Art. 229 pkt 2 kpa w brzmieniu obowiązującym /zmiana podana kursywą/ od dnia 11 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.18).

2 Z dniem 11 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w art. 239 uchylony zostanie § 2, natomiast § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 

 

 
Informację udostępnił(a): Robert Barabasz
Informację opracował(a): Robert Barabasz (2011-03-14)
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2014-06-17)
Liczba odwiedzin: 22164
Data aktualizacji: 2014-06-17 11:35:36