Porozumienie w sprawie powierzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzenia zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Łódzkiego

POROZUMIENIE
z dnia 10 grudnia 2008 r.


zawarte w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, zwanym dalej „Powierzającym” a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierzem Perkiem, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzenia zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Łódzkiego


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 ) zostaje zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji następujące zadania:
 

  1. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji wydawanych przez starostę, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 z późn. zm.);
  2. prowadzenie spraw z zakresu odpadów wydobywczych dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865);
  3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.);
  4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w przypadku, gdy grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin na podstawie § 8 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114 poz. 786 z późn. zm.);
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń/opinii o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000 utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm) na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200);
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń dla ekspertów przyrodniczych na podstawie § 11 i§ 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545).
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń/opinii o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000 utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich( Dz.U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.);
  8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody: w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu oraz dotyczących form ochrony obiektowej tj. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880 z poźn. zm.).

§ 2. Decyzje administracyjne i pisma, w sprawach określonych w § 1 Porozumienia, powinny być oznaczone pieczęcią nagłówkową i pieczęcią do podpisu Przyjmującego lub osoby upoważnionej przez Przyjmującego z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego.

§ 3. Powierzający sprawuje nadzór nad sposobem prowadzenia przez Przyjmującego spraw określonych w § 1 Porozumienia.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5. 1. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia w formie pisemnej z zachowaniem 2 - tygodniowego okresu wypowiedzenia.
2. Powierzający może rozwiązać Porozumienie w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonych zadań.

§ 6.Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7 Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Jolanta Chełmińska Kazimierz Perek
Liczba odwiedzin: 19662
Data aktualizacji: 2011-03-11 20:16:14