Tablica ogłoszeń

29 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 95 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 22.07.2020 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 141/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 – odcinek B, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 30.10.2014 r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14, w części uchylił – i w tym zakresie umorzył postępowanie, w części uchylił - i orzekł co do istoty a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy, oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją Nr 450/15 z 28.10.2015 r. i zatwierdził zamienny projekt budowlany, w zakresie odcinka od km 375+275 do km 375+740. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-29)
Liczba odwiedzin: 1035350
Data aktualizacji: 2020-08-13 19:43:21