Tablica ogłoszeń

22 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowości Borowa i Gałków Mały”, na działce numer ewid. 16, obr. 3 Borowa II, gmina Koluszki (teren kolejowy zamknięty).
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-06-22)
Liczba odwiedzin: 975945
Data aktualizacji: 2020-07-02 10:07:49