Zgromadzenia cykliczne

Zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, organizowane będą następujące zgromadzenia cykliczne:

lp.

Termin zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia

2.

11 listopada 2017, 2018, 2019 r. godz. 13.00-14.30

ul. Piotrkowska, przed Katedrą, przemarsz ul. Piotrkowską, ul. Traugutta do skweru im. Związku Strzeleckiego „Strzelec”

13 grudnia 2017 godz. 18.15-19.30

przemarsz ul. Sienkiewicza do ul. Tuwima przed Pomnik-Krzyż obok kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża przy ul Sinkiewicza 38

13 grudnia 2018, 2019 r. w godz. 17.15-18.30

przemarsz ul. Sienkiewicza od ul. Roosevelta do ul. Tuwima – plac przed kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża

31 sierpnia 2018, 2019 r. w godz. 17.15-18.30

przejście ul. Sienkiewicza od ul. Roosevelta do ul. Tuwima – plac przed kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża

 

 

Tytuł sprawy

Wydawanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Dodatkowe informacje:

Pozwolenia udziela się:

-        jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

Organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie ww. zgromadzeń.

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń (art. 26a ust 3 Prawa o zgromadzeniach).

We wniosku organizator zgromadzenia cyklicznego podaje (zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 26a ust.2 ustawy Prawo o zgromadzeniach):

-        imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

-        imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

-        cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

-        uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji (ze wskazaniem dat);

-        datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

-        informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Ponadto do wniosku organizator dołącza (art. 10 ust. 2 i 3 Prawa o zgromadzeniach i część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej):

-        pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia. W przypadku wniesienia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;

-        zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

-        potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

Opłaty:

Za wydanie pozwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Łodzi

GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tytułem: „opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na cykliczne organizowanie zgromadzeń” wraz z podaniem nazwy wnioskodawcy.

 

W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.

Termin załatwienia sprawy:

Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń (art. 26b ust. 1 Prawa o zgromadzeniach).

Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Łódzki udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne. (art. 26b ust. 2 Prawa o zgromadzeniach). Wojewoda Łódzki wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na terenie województwa łódzkiego.

Miejsce składania wniosku:

Wnioski spełniające wyżej wymagania należy składać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej(ePUAP) na adres Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (/lodzuw/skrytka);
  • na adres e-mail:zk@lodz.uw.gov.pl;
  • nr faks: 42 664 14 43;
  •  korespondencyjnie lub osobiście: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Osoba prowadząca sprawę:

Kinga Klimczak
starszy inspektor
oddział zarzadzania kryzysowego
tel. 42 664 11 81
kinga.klimczak@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, na obszarze której ma być zorganizowane zgromadzenie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

Uwagi:

Na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z art. 26d Prawa o zgromadzeniach, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Na mocy art. 26c ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

  •  na wniosek: organizatora (pkt 1);
  • jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane (pkt 2). Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek – zgromadzenia cykliczne Wniosek – zgromadzenia cykliczne (20.13 KB)
  2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (16.56 KB)
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2017-05-10)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2017-12-07)
Liczba odwiedzin: 1104
Data aktualizacji: 2017-12-07 15:05:02