Kluby Integracji społecznej

Rejestr Klubów integracji społecznej
Opis sprawy Dokonywanie wpisu do rejestru klubów integracji społecznej
Podstawa prawna
  •  Art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
    ( Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w  sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej ( Dz. U. 2012 r., poz. 513)
Dodatkowe informacje:

Wojewoda  prowadzi rejestr klubów integracji społecznej.

Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania klubu integracji społecznej, na podstawie zgłoszenia podmiotu tworzącego KIS, w terminie 30 dni od datyzgłoszenia.

Zgłoszenia wpisu do rejestru klubów integracji społecznej dokonuje się na formularzu zgłoszenia, którego wzór oraz niezbędne załączniki określił minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, mając na względzie konieczność pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach prowadzących kluby integracji społecznej.

Podmiot wnioskujący o wpis do rejestru KIS zobowiązany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej lub dokonania zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia KIS, wojewoda wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.

Klub integracji społecznej przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i społecznej.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Polityki Społecznej 
Oddział nadzoru rynku pracy 
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź 
tel.: (+48) 42 664-20-01, 42 664-20-02
fax: (+48) 42 664-20-51
Wymagane dokumenty
  1.  Formularz zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej,
  2.  Kopia aktu o utworzeniu klubu integracji społecznej.
Pliki do pobrania:

Wzór Formularza Wzór Formularza (33.5 KB)

Rejestr Klubów Integracji Społecznej Rejestr Klubów Integracji Społecznej (215.11 KB)
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2016-05-05)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2019-05-07)
Liczba odwiedzin: 3508
Data aktualizacji: 2019-05-07 17:08:39