Działalność lobbingowa

Zgłaszanie zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw oraz rozpatrywanie tych zgłoszeń reguluje:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1414 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 181, poz. 1080),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. z 2006 r., Nr 30, poz. 207)

W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Działalność lobbingowa
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodowa działalność lobbingowa
W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia wnosi się do urzędu obsługującego organ odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia. Jeśli adresat nie ma kompetencji w danej sprawie, musi przesłać zgłoszenie do podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia, informując o tym wnoszącego.

Sposoby wniesienia zgłoszenia do Wojewody Łódzkiego

 • Osobiście:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

  Godziny przyjęć:
  Poniedziałek: 8.00–16.00
  Wtorek: 9.00–17.00
  Środa: 8.00–16.00
  Czwartek: 8.00–16.00
  Piątek: 8.00–16.00
   
 • Pocztą:
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź
   
 • Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie EPUAP lub w innym systemie teleinformatycznym:
  elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
  http://www.lodz.uw.gov.pl/page/2994,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

Zgłoszenie

Prawidłowe zgłoszenie powinno być wniesione na urzędowym formularzu
(wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia). (wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia). (34 KB)

Podmiot dokonujący zgłoszenia podaje w zgłoszeniu:

 • imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
 • jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej – nazwę i siedzibę tej osoby,
 • jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna – odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę,
 • interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

Do zgłoszenia dołącza się:

 • w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
 • w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgłoszenie musi być podpisane przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osobę działającą na podstawie jego pełnomocnictwa. Do urzędowego formularza zgłoszenia dołącza się także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

Zgłoszenie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu odpowiednich mechanizmów (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym EPUAP).

Zgłoszenie podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.

Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia, odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.

Zmiany danych zawartych we wniesionym urzędowym formularzu zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zgłoszenia. Przepisy dot. braków formalnych również się stosuje.

Rozpatrywanie zgłoszenia
W przypadku braków formalnych zgłoszenia organ, do którego wniesiono zgłoszenie, występuje o uzupełnienie tych braków.

Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia może przeprowadzić wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.

Informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego.

Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ma każdy podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego.

W wysłuchaniu publicznym uczestniczą osoby wskazane imiennie w zgłoszeniu, jako uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego pracami nad projektem rozporządzenia. Prowadzący wysłuchanie publiczne sporządza listę obecności jego uczestników.

Przebieg wysłuchania publicznego dokumentuje się w formie protokołu, mając na uwadze zapewnienie identyfikacji osób uczestniczących w wysłuchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów uczestników wysłuchania publicznego oraz sprawnego przebiegu wysłuchania.

Protokół wysłuchania publicznego zawiera w szczególności:

 • imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji w trakcie wysłuchania publicznego, wraz ze wskazaniem podmiotów, które reprezentują,
 • główne tezy opinii prezentowanych przez ww. osoby,
 • stanowisko prowadzącego wysłuchanie publiczne wobec prezentowanych opinii.

W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowej analizy lub dodatkowych konsultacji, stanowisko wobec racji i argumentów prezentowanych przez uczestników wysłuchania publicznego może być przedstawione w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, w formie pisemnej.

Protokół wysłuchania publicznego jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.

Opłaty

 • Brak.
 • Zgłaszanie zainteresowania pracami oraz rozpatrywanie zgłoszeń zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2015-10-05)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2016-03-07)
Liczba odwiedzin: 4189
Data aktualizacji: 2016-03-07 10:13:55