Efektywność energetyczna

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi powstała zakładka Efektywność energetyczna.

Ustawa określa min. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnego wykorzystywania energii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy jednostka realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

 • umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
 • nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
 • sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w celu poprawy efektywności energetycznej stosował następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

Rok 2011

 • ocieplenie ścian budynków C i D przy ul. Piotrkowskiej 104,
 • montaż urządzeń zacieniających okna (rolety).

Rok 2012

 • rozbudowa sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku E przy Placu Komuny Paryskiej 5,
 • ocieplenie ścian budynku E przy Placu Komuny Paryskiej 5,
 • montaż urządzeń zacieniających okna (rolety),
 • ocieplenie ścian w budynku przy ul. Żeromskiego 87,
 • montaż urządzeń zacieniających okna (rolety),
 • zakup energooszczędnej kserokopiarki,
 • sukcesywna wymiana źródeł światła na energooszczędne -wymiana opraw i świetlówek w ciągach komunikacyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

Rok 2013

 • budowa sieci światłowodowej dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28, ul. Gdańskiej 73,
 • zakup komputerów wraz z monitorami energooszczędnymi oraz drukarek w ramach projektu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 • zakup kserokopiarki energooszczędnej.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2014-07-16)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2014-07-16)
Liczba odwiedzin: 5385
Data aktualizacji: 2014-07-16 09:47:35