Opłaty

Opłata za wydanie paszportu (”normalna”). 140 zł
Opłata za wydanie paszportu dla osób małoletnich, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 roku życia. 30 zł

Opłata za wydanie paszportu dla członków rodzin posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny:

 • ulga 75% w opłacie przysługuje dzieciom do 13 roku życia
 • ulga 75%  w opłacie paszportowej  dzieciom powyżej 13 roku życia 
 • ulga 50 % dla rodziców i małżonków rodziców

 

15 zł
35 zł
70 zł

Opłata („ulgowa” – 50%) za wydanie paszportu* dla:
 • emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
 • uczniów (powyżej 13 roku życia) i studentów (ulga nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich).
 • rodziców i małżonków rodziców objętych Kartą Dużej Rodziny
70 zł
   
Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
Bez opłat
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego. 30 zł
Opłata za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 22 Ustawy. 280 zł
Opłata za wydanie nowego paszportu naliczana jest indywidualnie dla osób, które przed upływem terminu ważności** dotychczas posiadanego paszportu ubiegają się o nowy paszport na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 • zmiany lub konieczności sprostowania danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.
O wyliczenie wysokości opłaty za wydanie paszportu, należy zwrócić się do któregokolwiek z pracowników Oddziału paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (osobiście, telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej – so@lodz.uw.gov.pl).
"?"
Opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. 300% opłaty, jaka wniesiona byłaby, gdyby paszport nie został utracony


* W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

** Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.


Uwaga!

Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty paszportowe:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000
 

Kasa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
ul. Piotrkowska 104, III piętro, budynek E
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:30-10:30 i 13:00-15:00
wtorek: 9:00-10:30 i 13:00-15:00

W Oddziale paszportowym w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach opłatę za paszport można uiścić kartą
płatniczą
 
 

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-12-12)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-02-15)
Liczba odwiedzin: 233822
Data aktualizacji: 2021-02-15 10:50:30