Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data30 marca 2021
Podmiot kontrolowanyGmina Sokolniki
Temat

Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., przekazanej gminom w 2020 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-03-31 do: 2020-12-31
Dokumentacja


Data18 marca 2021
Podmiot kontrolowanyStarosta Powiatu Łęczyckiego adres: pl. Tadeusza Kościuszki 2 99 – 100 Łęczyca
Temat

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) wprowadzonych danych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ), dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Podmiot kontrolujący Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Dokumentacja


Data10 marca 2021
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Temat

Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie: naborów w służbie cywilnej, ocen członków korpusu służby cywilnej, opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy

Podmiot kontrolujący Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dokumentacja Elektroniczna i papierowa
Miejsce przechowywania dokumentacjiBiuro Kadr, Płac i Budżetu
Rodzaj kontroliZwykła


Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-31)
Liczba odwiedzin: 108286
Data aktualizacji: 2021-03-31 20:19:39