Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data24 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyFirma Handlowo - Usługowa "AS" SOBIERAJ spółka jawna ul. Twardosławicka 82 97-300 Piotrków Tryb.
Temat

Przestrzeganie obowiązków przedsiębiorcy, wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214), w tym decyzji Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.68.13.2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącej udzielenia pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (bez prawa do przechowywania).

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 212A


Data20 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyOS Nr 012 Ł Zgierskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Temat

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaniem kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podmiot kontrolujący Wydział Rolnictwa i Transportu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Rolnictwa i Transportu – ul. Piotrkowska 104, piętro IV, pokój nr 421.


Data20 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyMiejska Arena Kultury i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Temat

Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim usytuowanym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 212A


Data10 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyKomendant Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej – Dyrektor Aeroklubu Łódzkiego
Temat

Analiza działalności jednostki i podejmowanych działań w zakresie:

 • opracowanie Planu szkolenia w powietrzu dla pilotów stanowiących personel latający Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej w latach 2016, 2017, 2018 oraz 2019;
 • prowadzenie analizy przerw w wykonywaniu lotów i postępów w szkoleniu;
 • prowadzenie ewidencji szkolenia,
 • prowadzenie w latach 2017, 2018 oraz 2019 dokumentacji wydatków finansowanych z dotacji udzielonej na potrzeby szkolenia pilotów Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej.
Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Okres objęty kontroląod: 2016-04-01 do: 2019-12-10
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiŁódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Obrony Cywilnej.


Data9 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań, w zakresie:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 3. dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 4. terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
 5. wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data9 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyPaństwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
Temat

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data5 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Kiełczygłów, Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25; 98-358 Kiełczygłów
Temat

Kontrola Gminy Kiełczygłów w zakresie realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Podmiot kontrolujący Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
 • Upoważnienia z dnia 27 grudnia 2019 r. znak: RPS-I.431.68.2019
 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 grudnia 2019 r.
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, ul. Żeromskiego 87 w Łodzi.
Rodzaj kontroliZwykła


Data4 grudnia 2019
Podmiot kontrolowanyStarosta Powiatu Tomaszowskiego, ul. św. Antoniego 41, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
Temat

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) wprowadzonych danych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ), dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Podmiot kontrolujący Wojewoda Łódzki
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej


Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-01-17)
Liczba odwiedzin: 101345
Data aktualizacji: 2020-01-17 08:06:18