Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data28 października 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Daszyna
Temat
 • prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2018 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 • zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2018 r.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data22 października 2019
Podmiot kontrolowanyOS Nr 023Ł działający p.n. „Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-BIS s.c. K. Szymański, M. Dębowski, A. Szymański
Temat

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaniem kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podmiot kontrolujący Wydział Rolnictwa i Transportu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Rolnictwa i Transportu – ul. Piotrkowska 104, piętro IV, pokój nr 421.


Data17 października 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Zgierski
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data15 października 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Krośniewice, Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5; 99-340 Krośniewice
Temat

Kontrola Gminy Krośniewice w zakresie realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Podmiot kontrolujący Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
 • Upoważnienia z dnia 11 października 2019 r. znak: RPS-I.431.54.2019
 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 października 2019 r.
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, ul. Żeromskiego 87 w Łodzi.
Rodzaj kontroliZwykła


Data12 października 2019
Podmiot kontrolowanyStarosta Powiatu Łaskiego ul. Południowa 1, 98 – 100 Łask
Temat

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) wprowadzonych danych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ), dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Podmiot kontrolujący Biuro Wojewody
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Rodzaj kontroliZwykła


Data11 października 2019
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Temat

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data8 października 2019
Podmiot kontrolowanyPrezydent Miasta Łodzi
Temat

Kontrola Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj.

 1. zabezpieczenie środków finansowych dla Miasta Łodzi na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w zestawieniu ze zgłoszonymi przez Miasto Łódź zapotrzebowaniami z uwzględnieniem przelewów dotacji w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia kontroli,
 2. rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w okresie 1 lipca 2019 r. do dnia kontroli.
Podmiot kontrolujący Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja
 • Zawiadomienie z 7 października 2019 r.
 • Upoważnienia dla kontrolerów z 7 października 2019 r.
 • Sprawozdanie z kontroli z 18 października 2019 r. – załącznik
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, ul. Żeromskiego 87 w Łodzi
Rodzaj kontroliUproszczona


Data4 października 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Aleksandrów Łódzki
Temat
 1. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 2. zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data2 października 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Tomaszowski
Temat
 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
  • kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
 4. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, za okres: od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r.
Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pok. 301


Data2 października 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Cielądz
Temat
 1. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2018 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 2. zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2018 r.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-11-13)
Liczba odwiedzin: 99836
Data aktualizacji: 2019-11-13 11:03:02