Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
31 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.283.2020 z dnia 31 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 8 i ust. 9 oraz § 9 załącznika do uchwały Nr XIX/158/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Domu Kultury w Dłutowie
31 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.273.2020 z dnia 31 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr XXVII/212/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach.
30 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.268.2020 z dnia 30 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXV/266/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo w rejonie ulicy Bartek, w całości.
30 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.252.2020 z dnia 30 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIV/246/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drużbice na lata 2021 – 2025
30 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.245.2020 z dnia 30 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/156/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów
30 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.242.2020 z dnia 30 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/157/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w części obejmującej: - ust. 8 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazów: „obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz”; - ust. 9 pkt c, f oraz g, ust. 11, ust. 12 i ust. 14 załącznika Nr 1 do uchwały; - ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 12 pkt b, c, e oraz g, ust. 13, ust. 14 i ust. 16 załącznika Nr 2 do uchwały; - wykaz telefonów alarmowych znajdujący się na końcu obu załączników do uchwały,
29 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.232.2020 z dnia 29 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 1 w zakresie wyrazów „w drodze przetargu ustnego nieograniczonego” uchwały nr 211/XXIII/21 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej działka nr 530/2 stanowiącej własność Gminy Pajęczno, położonej w Gajęcicach Starych wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku.
26 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.240.2020 z dnia 26 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały Nr XXXV/225/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
24 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.220.2021 z 24 marca 2021 r., skierowane do Rady Gminy Dąbrowice, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/148/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
24 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.218.2021 z 24 marca 2021 r., skierowane do Rady Miejskiej w Warcie, stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 i 3, § 3 ust. 1 -4 oraz ust. 5 w zakresie wyrazów „rozmieszczania plakatów i ogłoszeń” załącznika nr 2 do uchwały nr XXVII/186/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-31)
Liczba odwiedzin: 34427
Data aktualizacji: 2021-03-31 20:44:52