Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi

Informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660 w każdym województwie rozpoczęły działalność komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja składa się z 16 członków. Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków powołuje Wojewoda, 1 członka powołuje Minister Zdrowia i 1 członka - Rzecznik Praw Pacjenta. Komisja ma za zadanie ustalić czy doszło do błędu medycznego uzasadniającego wypłatę odszkodowania. Nowe uregulowania prawne dotyczą wyłącznie szpitali – zarówno tych, które działają na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnych, pobierających opłaty za świadczenia.

Komisje orzekają w sprawach:

 • zakażenia pacjenta,
 • wydania diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • zastosowania produktu lub wyrobu leczniczego, w wyniku którego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci,
 • postawienia diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • śmierci pacjenta.

Komisja rozpoznaje tylko sprawy odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa łódzkiego, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.


Skład wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Łodzi

 1. Marcin Brzozowski – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 2. Ewa Kacprzak - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
 3. Beata Zwolińska - przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 4. Lesław Jacek Pypeć - przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 5. Anna Grudzińska – przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
 6. Ewa Świątkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
 7. Krystyna Kotkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 8. Andrzej Pelc – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 9. Anna Dorman – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 10. Urszula Wojciechowska – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 11. Elżbieta Kędzia-Kierkus – przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjenta,
 12. Jolanta Bilińska – przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjenta,
 13. Agnieszka Nowak – przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
 14. Joanna Dobrzyńska – przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjenta,
 15. Małgorzata Serwach – przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjenta,
 16. Jerzy Trzeciak – przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz pacjenta.


Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wówczas do wniosku dołączyć trzeba postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich). Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.


Co musi zawierać prawidłowy wniosek?

 • wzór wniosku - formularz do pobrania (wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach),
 • niezbędne załączniki do wniosku
 • dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych etc.,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty; oraz (jeśli dotyczy):
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł /tytułem: opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego/. Można to zrobić bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: nr 88101013710097002231000000.


Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.


Wysokość odszkodowania

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.


Koszty postępowania

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ustalone w orzeczeniu, ponosi:

 1. wnioskodawca - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia),
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na wymieniony wyżej rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi /tytułem: koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt .... /.


Gdzie składać dokumenty

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi
ul. Piotrkowska 104

Wniosek dotyczący zdarzenia medycznego mającego miejsce przed 1 stycznia 2012 r., niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu.


Kontakt

e-mail: kozm@lodz.uw.gov.pl
tel: 42 664 13 46

 

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2012-03-09)
Liczba odwiedzin: 10625
Data aktualizacji: 2012-03-09 11:23:56