Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Ustawa o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu z dn. 06.09.2001 r. Ustawa o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu z dn. 06.09.2001 r. (100.28 KB) (tekst ujednolicony) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.


Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007 r. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 18.01.2007 r. (64 KB) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Aby uzyskać informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu, a nieudostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej, należy złożyć Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (32 KB).

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi udostępnia informacje publiczną w trybie wnioskowym w formie:

  • udostępnienia do wglądu akt sprawy na miejscu,
  • udostępnienia kserokopii dokumentu,
  • udostępnieniu dokumentu na nośniku elektronicznym.

Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie urzędu, lub - jeśli to możliwe - wysyła się pod wskazany adres zamieszkania lub adres elektroniczny wnioskodawcy.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, terminie i sposobie jej uiszczenia. Udostępnienie informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w zarządzeniu § 10 ust. 1, Urząd poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, ma obowiązek pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa "Zarządzenie Nr 8 z dnia 3 kwietnia 2014 roku Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi".

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę do kasy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi lub na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:  NBP Oddz. Łódź - 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000 z dopiskiem „zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej”.

Uwaga!

Urząd odstępuje od pobrania opłaty związanej ze zwrotem kosztów, jeśli jej wysokość, nie przekracza kwoty 10,00 złotych lub na uzasadniony wniosek wnioskodawcy złożony do kierownika komórki organizacyjnej Urzędu zobowiązanej do udostępnienia informacji.

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-01-30)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2015-04-10)
Liczba odwiedzin: 7688
Data aktualizacji: 2015-04-10 11:54:54