Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym fakt udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie swojej ważności karta pobytu stwierdza tożsamość cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go (wraz z dokumentem podróży) do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który udzielił zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Okres ważności karty pobytu

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ważna jest przez okres udzielonego zezwolenia.

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się, ważna jest dziesięć lat i po tym terminie podlega wymianie.

Karta pobytu, wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ważna jest przez okres pięciu lat.


Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście. W przypadku małoletniego poniżej trzynastego roku życia, kartę pobytu odbiera przedstawiciel ustawowy lub kurator.


Wymiana karty pobytu

Cudzoziemiec jest zobowiązany wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o wymianę karty:

 • w przypadku zmiany danych w niej zamieszczonych,
 • w przypadku zmiany wyglądu, utrudniającej ustalenie tożsamości cudzoziemca,
 • gdy karta uległa uszkodzeniu w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią,
 • gdy zbliża się termin upływu ważności karty (wydanej w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE),
 • w przypadku utraty karty.

Do wniosku o wymianę karty pobytu należy załączyć:

 1. jeden egzemplarz czytelnie wypełnionego formularza o wymianę karty pobytu formularza o wymianę karty pobytu (89.58 KB),
 2. kserokopię dokumentu podróży,
 3. kserokopię poprzednio posiadanej karty pobytu (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania),
 4. dwie aktualne, kolorowe, nieuszkodzone fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 5. potwierdzenie zameldowania,
 6. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wymiany karty dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.


Opłata

Za wydanie lub wymianę karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
Za wymianę karty pobytu w przypadku jej utraty lub zniszczenia z winy cudzoziemca pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
W przypadku kolejnej, zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu, za jej wymianę pobiera się każdorazowo opłatę w wysokości 200 zł.


Utrata karty pobytu

W przypadku utraty karty cudzoziemiec zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wojewodę w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

W przypadku odnalezienia karty, zgłoszonej jako utracona, cudzoziemiec zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech dni powiadomić o odnalezieniu karty wojewodę i zwrócić ją, gdy w jej miejsce wydana została już nowa karta.


Zwrot karty pobytu

Cudzoziemiec powinien zwrócić kartę organowi, który ją wydał w przypadku:

 • nabycia obywatelstwa polskiego,
 • cofnięcia zezwolenia, które stanowiło podstawę wydania karty.

W przypadku zgonu cudzoziemca obowiązek zwrotu jego karty pobytu spoczywa na osobach zobowiązanych do zgłoszenia zgonu, zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego.

Informację wprowadził(a): Robert Barabasz (2012-12-13)
Informację zmodyfikował(a): Robert Barabasz (2012-12-21)
Liczba odwiedzin: 3960
Data aktualizacji: 2014-05-21 11:25:11